Kto má právomoc rozhodovať

Otázka: V našom dome máme spoločenstvo, no vlastníkmi je vnímané, že o dianí v dome okrem zhromaždenia rozhoduje rada a predseda spoločenstva. Kolega mi ale povedal, že rada nemôže rozhodovať, lebo je kontrolným orgánom. Ako to vlastne je? [Otázku zaslala pani M. Franková]

Názor Vášho kolegu je správny.
Činnosť rady je definovaná v § 7c ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nasledovne:
Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada
a) zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,
b) kontroluje vedenia účtovníctva a iných dokladov,
c) navrhuje odvolanie predsedu,
d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia nápravu nedostatkov.

Názov rada určite v tomto prípade nepochádza od slova „radiť“.
Pomenovanie tohto orgánu spoločenstva, žiaľ, evokuje predstavu, že rada tvorí poradný orgán pre predsedu spoločenstva.

Rada ako orgán spoločenstva o ničom samostatne nerozhoduje. Jednotliví členovia rady uplatňujú výkon vlastníckeho práva presne tak isto ako ostatní vlastníci, teda aj hlasovaním na schôdzi alebo zhromaždení príp. v písomnom hlasovaní.

Na záver si dovoľujem pripomenúť, že mnohé rady v spoločenstvách často opomínajú, že súčasťou kontroly je i navrhovanie opatrení na nápravu nedostatkov. Nedostatky teda nestačí len konštatovať.

Pridaj komentár