Asociácia na strane vlastníkov

Asociácia vlastníkov bytov vznikla ako odozva na naliehavé problémy, ktoré vlastníkov bytov dlhodobo trápia a riešenie ktorých je bez dôkladného preštudovania mimoriadne širokej problematiky takmer nemožné. V krajine s rozbujnenou korupciou akou Slovensko bezpochyby je, v krajine s rozpínavou a pritom málo výkonnou štátnou mocou, v krajine s ťažko pochopiteľnými a nekvalitnými zákonmi a zároveň v krajine s ťažkopádnym súdnictvom, v krajine plnej poloprávd, lží, zavádzania, okrádania a rozsiahleho a pritom beztrestného nedodržiavania zákonov. V oblasti spravovania bytových domov toto všetko platí viac ako dvojnásobne…

Možno trpíme neskutočne veľkou naivitou, keď si namýšľame, že ako vlastníci bytov zakladáme poradenskú organizáciu a systém výmeny informácií v jednom a to všetko preto, aby výsledok našej snahy čo najlepšie poslúžil ostatným vlastníkom bytov v ich orientácii a najmä pri rozhodovaní. Zastávame totiž názor, že najlepšie sa o svojom dome môže rozhodovať informovaný vlastník. Po dlhoročných skúsenostiach si bez najmenšieho zaváhania dovolíme tvrdiť, že práve informovanosť vlastníkov bytov je u nás na žalostne nízkej úrovni. Čiastočne sa na tomto stave podpisuje nezáujem, naivnosť, apatia či až rezignácia samotných vlastníkov a významnú úlohu zohráva i nízke právne povedomie. No najpodstatnejším faktorom je zámerná neinformovanosť zo strany mnohých správcovských spoločností ako aj nejedného predsedu či člena rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Prirátajme si k tomu aj podávanie klamlivých, nepodložených či inak nekvalitných informácií a dostaneme stav, v ktorom sa dnes nachádza príliš veľké množstvo bytových domov plných klamaných, okrádaných a zámerne zavádzaných vlastníkov bytov. Príliš veľké množstvo vlastníkov na to, aby boli prehliadnuteľní ale zároveň asi príliš malé na to, aby to vyrušilo našu vládnu elitu z pre ňu oveľa zmysluplnejšej činnosti.

Ako vlastníkom bytov nám teda nezostáva nič iné, ako spoliehať sa sami na seba.

Máme ašpirácie pôsobiť v oblasti obhajoby práv a informovania vlastníkov bytov. Nevznikli sme ako jedno z ďalších spotrebiteľských združení na Slovensku, nemáme záujem stať sa vazalom prideľovačov rôznych štátnych či európskych grantov a dotácií. Sme a zostaneme nezávislí – aby sme naplnili zámer, ktorý sme si MY stanovili a to už na začiatku našej cesty.

Miroslav Kantner
za vedenie asociácie,
10. marca 2015

Doplnené znenie: V posledných mesiacoch sa na nás vlastníci bytov obracali telefonicky mimoriadne často a vysoké množstvo žiadostí o radu či o konzultáciu presiahlo možnosti asociácie.
Záujemcom o radu odporúčame preto, aby nám poslali mail s jasne položenou otázkou a v prípade, ak by to malo byť vzhľadom k otázke nevyhnutné, môžu pridať stručný opis stavu v bytovom dome. Odpovedať budeme telefonicky, je preto nevyhnutné, aby súčasťou správy bol telefonický kontakt na žiadateľa.
Od tejto zmeny si sľubujeme, že budeme nápomocní väčšiemu počtu vlastníkov bytov.
Píšte na náš mail asociacia@avb.sk a určite pripojte svoje telefónne číslo, aby sme Vám mohli zavolať.

19 myšlienok na “Asociácia na strane vlastníkov”

 1. Ďakujem za relácie o zákone, ktoré aj mne ako predsedovi SVB pomohli v orientácii.
  Chcem požiadať vrtákov ako môj menovec včera, nepočúvajte, ak vám niečo prekáža. Počúvajte cédečko s rokenrolom a nás, ktorí sa zaujímame a ktorí sme povďační za tieto informácie, nechajte na pokoji! Nikde inde nám nikto zatiaľ takéto informácie a ešte navyše veľmi zrozumiteľne podávané doteraz neponúkol a neponúka.

 2. Dobrý deň, vážený pán Kantner.
  Včera 15.10.2018 som si znova našla čas, aby som sa dozvedela čo najviac ohľadom zmien, ktoré čakajú SVB ale aj vlastníkov bytov. Touto cestou sa chcem Vám i Vášmu kolegovi pánovi Oremovi poďakovať za super zážitok z relácie. Radosť vás počúvať a verte mi, počúvala by som Vás hoci aj celý večer. Odkedy som vás “našla”, vždy netrpezlivo čakám, kedy sa objaví informácia o nasledujúcej relácii. Ozaj sa snažíte pomáhať ľuďom a vysvetľovať jednotlivé paragrafy čo najjednoduchšie. Ozrejmili ste mi veľa vecí o ktorých som doteraz nemala ani len tušenia. Určite budem rada, keď aj v budúcnosti budú takého relácie, hoci chápem, že toho času je ozaj málo, aby ste vyhoveli každému. Prajem Vám zo srdca veľa, veľa pozitívnych ohlasov od vlastníkov a hlavne pevné zdravie. Ďakujem ešte raz.

 3. Počúvala som Vašu reláciu 17.9.2018 a musím povedať, že takých ľudí ako ste Vy pán Kantner aj s Vašim kolegom doslova treba hľadať.
  Kvalitne, odborne ale hlavne aj pre laikov zrozumiteľne vysvetlená novela a paragrafy, že ozaj som mala veľmi dobrý pocit na záver relácie.
  A poviem pravdu, čo sa mi najviac páčilo/páči aj keď Vám zavolám, je ten Váš kľudný hlas. Jednoducho radosť Vás počúvať :) Ďakujem za každú pomoc z Vašej strany. Prajem Vám aj Vášmu tímu naďalej veľa úspechov a pozitívnych ohlasov.

 4. Dobrý deň
  týmto sa chcem poďakovať asociácií za vyčerpávajúce a hlavne odborné stanovisko k mojej otázke ohľadom možnosti platby za výmenu stúpacích rozvodov v bytovom dome rovnakým podielom všekých vlastníkov. Podľa zákona č.182/1993 §10 to nie je možné. A boli mi aj ochotne poskytnuté rady ohľadom fungovania SVB. Je obdivuhodné, že dnes vie poskytnúť niekto rady bezplatne cestou telefonickej konzultácie. Ďakujem

 5. Pripomienka k zákonu 182/1993 v znení neskorších predpisov:
  V zákone sa stále spomína : Nebytové priestory, prečo tam nie sú uvedené NP aj ako súkromné obchodné prevádzky. Spomínam to preto, lebo náš BD takéto prevádzky má. Pri odpredaji MsU Prešov ich nedalo vlastníkom bytov ale ich odpredalo obchodníkom, bez vedomia vlastníkov bytov. My sme mali aj vlastnú kotolňu, ktorá tiež bola odpredaná SpravbytKomfort, Prešov. Spravbyt ju zrušil a urobil ju iba ako výmenník.

 6. Dobrý deň. Ďakujem za správu.
  Ešte chcel by som vedieť, čí za zvolenie správcu musí súhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov z celého BD, u nás je to 41 alebo dá sa o tomto bode hlasovať po 1hodine a zvoliť správcu aj s 34.hlasni ?
  mohli by ste mi dať na otázku odpoveď do 1hodiny, lebo máme dnes schôdzu a chcel by som o tom na nej referovať.
  Ďakujem Kotora

  1. Na zvolenie správcu, ak sa tým myslí rozhodnutie vlastníkov, či správu bude vykonávať správca A alebo správca B, zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nepredpisuje žiadne kvórum, čiže určite je možné hlasovať o tomto hodinu po oznámenom začiatku schôdze. Celkom iný prípad ale nastane, ak vlastníci hlasujú o konkrétnej zmluve o správe, ktorú budú s konkrétnym správcom uzatvárať. Vtedy už v zmysle ustanovení § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. je potrebný na schválenie zmluvy o výkone správy súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. A rovnako to bude i pri zmene alebo zániku zmluvy o správe.

 7. Nemôžeme sa ubrániť podozreniu, že ak by správca robil všetky svoje kroky v súlade so zákonom o vlastníctve bytov, a teda najmä, ak by záujmy vlastníkov uprednostňoval pred vlastnými, nebude mať dôvod postupovať spôsobom, ktorý ste opísali.
  Doporučili by sme na najbližšej schôdzi vlastníkov zaviazať správcu na konanie podľa vôle vlastníkov. A táto vôľa musí byť uvedená do zmluvy o správe.
  Ak by správca kládol prekážky, doporučujeme Vám, aby ste ho čo najskôr vymenili.

 8. Náš správca Ivan Satvár, Variabilný správca budov, s.r.o Prešov, tiež sa potreboval dostať k peniazom z FO vlastníkov, preto zrušil podpisové vzory zástupcom vlastníkov, ktorí overovali všetky vydaje z FO. Správca to urobil iba na základe oznámenia v banke UniCredit Bank Prešov, že on je štatutár a že on má na to právo. Zást. vlastníkov na overovanie zvolila nadpolovičná väčšina vlastníkov prítomná na schôdzi. Zástupcovia mali s bankou uzatvorené zmluvy – banka ani zrušenie zást. neoznámila.

 9. Dobrý deň;
  k riadkom pani Rumanovej nebudem uvádzať osobný názor, použijem len znenie zákona(182/93 Z.z) a jeho poslednej novely(205/14 Z.z)

  §14,odst.1:k problematike zvolania domovej schôdze.
  Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze./P.s.: doručené znamená, že podpisom prevzatia pozvánky, alebo poštovej doručenky potvrdzujete prevzatie.
  §14,odst.4:hlasovanie o poskytnutí úveru;
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej,…

  §14,odst.4:k problematike prehlasovaného vlastníka bytu;
  Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového
  priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych
  dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd,
  aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa
  vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol
  o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť
  sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania,
  inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo
  nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na
  príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia
  účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových
  priestorov podľa osobitného predpisu….

  P.s.: Pani Rumanov ,už skutočnosť, že sa zaujímate o uvedené otázky je potešiteľné. Obecne moje dlhoročné skúsenosti hovoria, že vlastník bytu na Slovensku je zadubený,lenivý,hlúpy a v mnohých prípadoch aj skorumpovaný správcom a zástupcom vlastníkov bytov.Jediné čo si dovolím odporučiť,je dobré poznanie svojich práv a povinností a tiež možností z uvedeného zákona.
  VoVašom snažení Vám prajem trpezlivosť,tvrdohlavosť a trochu šťastia.
  Smutný.

 10. Bola som prehlasovaný vlastník na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov konanej dňa 19.6.2015. O schôdzi som nebola písomne informovaná,dozvedela som sa o nej náhodou. Schôdza mala program, ktorý bol rozšírený o hlasovanie o úvere a všetkých náležitostiach k úveru. Podľa môjho názoru takéto rozšírenie programu o tak závažných rozhodnutiach ako je úver, dĺžka úveru, splácanie úveru, navýšenie fondu opráv, výber firmy nie je možné. Vlastníkom bol už predtým zamietnutý úver od inej banky, nakoľko o úvere hlasovali nevlastníci. Správca mal o tomto vedomosť dňa 17.5.2015 a teda mal čas zaradiť do programu všetko o úvere a doručiť ho vlastníkom.
  Môžem ako prehlasovaný vlastník podať žalobu na súd k neplatnosti programu v bode, ktorý rozšíril program o hlasovanie o úvere a všetkých náležitostiach k úveru, ako aj že som nemala vedomosť o schôdzi /nebola mi doručená pozvánka s programom/? Správca moju adresu pozná, keďže nebývam priamo v dome, v ktorom vlastním byt, býva v ňom moja sestra.

 11. Pokial by vasa organizacia vedela ,ako dalej budem rad. Ale radu ze ju mame odvolat,je bezpredmetna nakolko v celej bytovke sa vsetci medzi sebou hadaju koli predsednicke,nakolko sa vsetci v predchadzajucich vypovediach na policii zaplietli do jej spinavosti .A teraz nevedia co dalej.Ona chodi vysmiata ze ich pekne dostala do svojich pazurov.Je to humus tu byvat.

 12. Sme spolocenstvo 8 bytov.Predsednickov je osoba /zena/chamtiva a nenazrana a hlavne rafinovana. 6 rokov s nou bojujem za spravodlivost. Same sudy,ale tie nic neriesia.Porusuje zakony ale ani to nikoho nezaujima. A to ze maju spolocenstva ..prezidentku aj s dalsim osadenstvom tiez nic neriesi. Zakony su na chmtivcov v spolocenstvach kratke.V mojom pripade je este aj policia na jej strane.P 6 rokoch som konecne z omrviniek poskladal zalobu za spreneveru je to zatial ciatka 530 euro ale aj to policia aj prokurator zamietli tak ze teraz to ma v rukach uz krajska prokuratura. Aj majitelia bytov jej podpisovali papiere bez kontroly,a ona to uz 14 rokov vyuzivala. Ak ju ani teraz neodsudia z prenevery tak uz neviem co dalej.Jedine sa nechat okradat a mysliet si ze to ma tak bit.

 13. Dobrý deň;
  po prečítaní vašich článkov musím povedať,že sú ako ušité na našu situáciu(ale nielen našu).Som však toho názoru,že na webe číta tieto pravdy málo ľudí.Z môjho poznania,náš dom má prevažne starších obyvateľov a myslím,že pokiaľ by vaše články mohli byť publikované napríklad v našich okresných novinách,mali by podstatne širší záber na vlastníkov bytov a NP.
  Váš súhlas s publikáciou,by bol prínosom vo vzťahu správca-vlastníci bytov a NP.Vopred ďakujem za váš súhlas
  .JS.

Pridaj komentár