Nerovnaký odvod vlastníkov do fondu prevádzky, údržby a opráv na m2

Otázka: Viac ako 12 rokov máme v dome zriadené spoločenstvo. Vlastnícky podiel na dome majú byty 87,5 %, nebytové priestory 12,5 %. Niektorí vlastníci bytov majú dôvodné podozrenie, že vlastníci nebytových priestorov odvádzajú do fondu opráv podstatne nižšiu čiastku 0,33 EUR/m2, než vlastníci bytov 0,83 EUR/m2. Pritom spoločenstvo spláca úver za zateplenie. Prepočet splátky úveru na m2 vychádza 0,36 EUR/m2; z toho vyplýva, že vlastníci nebytových priestorov v odvode 0,33 EUR/m2 do fondu opráv nesplácajú ani celý úver! A kde sú ešte ostatné náklady? Myslíme si, že ich odvod na m2 by mal byť rovnaký, ako v prípade bytov. Vraj ale posledná novela zákona o vlastníctve bytov v tomto priniesla zmenu. Ako to teda je? [otázku zaslala Linda S.]

Ako toto vysvetľuje váš predseda SVB a čo k tomu hovorí vaša rada SVB, úlohou ktorej je kontrolovať dodržiavanie ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej „zákon“)?

Zo znenia §10, ods 1 uvedeného zákona, jeho noviel ako boli postupne uvádzané časom do platnosti vyplýva nasledovné:

V období pred 1. 4. 2010 (účinnosť novely č.70/2010), zákon v §10, ods 1 pripúšťal, aby právoplatným rozhodnutím 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov mohli platiť niektorí vlastníci inú konkrétnu výšku odvodu na m2, než ostatní vlastníci. Predpokladáme, že vlastníci (2/3-novou väčšinou všetkých vlastníkov v dome!)   by sa vedome nerozhodli tak, aby to bolo nevýhodné pre 96% vlastníkov a v prospech 4 vlastníkov nebytových priestorov. Teda bolo to možné v uvedenom období, ale za uvedených podmienok – dosť náročných na počet hlasov a uvedomenie  si dôsledkov takéhoto hlasovania.

Novela zákona č. 70/2010, účinná od 1. 4. 2010 priniesla zmenu v tom, že zákon už nepripúšťal žiadnu rozdielnosť v odvodoch na m2 jednotlivých vlastníkov; všetci vlastníci podľa zákona museli platiť rovnakú výšku odvodov na m2 do FPÚaO! Takto zákon platil 4,5 roka (54 mesiacov) až do 30. 9. 2014. Vzhľadom na dĺžku trvania (4,5 roka) pri rozdielnych odvodoch na m2 do FPÚaO došlo u vás zrejmým porušením zákona k získaniu neoprávneného prospechu 4 vlastníkov nebytových priestorov, resp. poškodeniu 96 vlastníkov  bytov rádovo až niekoľko desiatok tisíc EUR! (ozaj, nechýbajú vám vo fonde opráv?)

Novela zákona č. 205/2014, účinná od 1. 10. 2014 v § 10, ods. 1 znova pripúšťa rozdielnosť výšky odvodu na m2 do FPÚaO na základe povinnosti vlastníkov “zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome“. O výške platby do fondu opráv však stále rozhodujú vlastníci a ani táto novela nedala nikomu inému možnosť či právo rozhodovať o výške platby. To znamená, že o tom nemôže rozhodnúť sám predseda spoločenstva, ani predseda spolu s radou a ani správca.

Toto ustanovenie novely je podľa nás nielenže právne nedozreté a argumentačne nezdôvodniteľné (je miera užívania napr. strechy, základov budovy, rozvodov odlišná u jednotlivých vlastníkov? a ak áno – ako sa to dá kvantifikovať?), ale hlavne v praxi ťažko realizovateľné, pokiaľ ide o rozhodnutie vlastníkov hlasovaním – súhlasom 2/3-novej väčšiny všetkých vlastníkov v dome (u vás 67), pričom je jasné, že znevýhodní podstatnú väčšinu (vo vašom prípade 96 zo 100) vlastníkov. Prečo by to potom tých 96 vlastníkov robilo?

Pridaj komentár