Zvýšenie platieb do fondu opráv

Otázka: Majitelia bytov u nas hlasovali na schodzi o zvyseni odvodu do fondu oprav a odhlasovali navysenie az na 1,20 eura na m2. Predtym sme platili 0,70 eura, takze sa to mne a vela dalsim susedom vidi, ze to je strasne moc. Moze od nas spravca pozadovat zaplatenie az takto zdvihnutych odvodov? [Otázku zaslal Marek V.]

Povinnosť vlastníkov platiť do fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len “fond opráv”) je stanovená v § 10 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len “zákon”). O výške týchto platieb ako i o spôsobe využitia finančných prostriedkov vo fonde opráv rozhodujú samotní vlastníci.
Navýšenie platieb do fondu opráv o 70 % sa naozaj nedá považovať za obvyklé. V tomto prípade je potrebné preveriť splnenie viacerých podmienok daných zákonom:

  •  Hlasovať o navýšení sa mohlo len na schôdzi vlastníkov (píšete o správcovi, predpokladáme teda, že vo vašom dome nie je zriadené spoločenstvo vlastníkov), ktorá bola zvolaná v súlade so zákonom a o jej konaní boli vlastníci predpísaným spôsobom informovaní. Zákon v § 14 ods. 1 ustanovuje: “Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze.”
  • Zákon v § 14 ods. 1 určuje aj že: “Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.”
  • Hlasovať mohli len vlastníci, bolo preto nevyhnutné zabezpečiť, aby nájomcovia či rodinní príslušníci nemali možnosť zapojiť sa do hlasovania
  • Hlasovať o výške platby do fondu opráv je možné len na schôdzi vlastníkov alebo v písomnom hlasovaní. Ak sa hlasuje na schôdzi, je potrebné pamätať, že v zmysle § 14 ods. 3 zákona, schôdza je uznášaniaschopná ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov… Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov. Z uvedeného vyplýva, že v prípade ak schôdza nie je uznášaniaschopná o platbách do fondu opráv nie je možné rozhodnúť hodinu po oznámenom začatí schôdze nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných vlastníkov (§ 14 ods. 3, posledná veta).
  • V neposlednom rade podľa § 10 ods. 1 platí aj: “Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.

Ak tieto podmienky splnené neboli, dá sa očakávať, že ktorýkoľvek vlastník by sa mohol úspešne na súde dožadovať určenia neplatnosti rozhodnutia vlastníkov o výške platieb do fondu opráv.