Predseda a člen rady v jednej osobe

Otázka: Máme v dome predsedu spoločenstva, ktorý zastáva funkciu predsedu i člena dozornej rady, do ktorej bol zvolený asi rok pred tým, ako ho zvolili za predsedu. Niektorí vlastníci sa s ním hádame, že to tak nemôže byť, preto sa chcem opýtať, či môže predseda spoločenstva vlastníkov vykonávať zároveň funkciu člena dozornej rady. [Otázku zaslal Mikuláš Horný]

V takomto prípade sa najprv osoba zvolená za predsedu musí rozhodnúť, ktorú z funkcií predsedu alebo člena rady bude vykonávať. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon“) totiž neupravuje stav, kedy je za predsedu spoločenstva zvolený člen rady. Nezakazuje zvoliť za predsedu člena rady a ani neustanovuje, že by po zvolení za predsedu táto osoba automaticky prestala byť členom rady. Zo zákona však jednoznačne vyplýva nezlučiteľnosť týchto dvoch funkcií, poukazujeme na § 7c ods. 6, podľa ktorého „členom rady nemôže byť predseda“. Opačný postup, ak by ste za člena rady zvolili predsedu by odporoval zákonu a v tomto prípade by ani nemohol predsedovi vzniknúť mandát člena rady.
Pre podobné prípady, ako opisujete, odporúčame zabezpečiť, aby za predsedu spoločenstva zvolený člen rady začal vykonávať funkciu predsedu až potom, ako sa vzdal funkcie člena rady.