Rada ako orgán spoločenstva a predseda

Otázka:

Mám otázku: Medzi vlastníkmi v našom dome(SVB) je vnímané, že o dianí v spoločenstve okrem zhromaždenia rozhoduje rada a predseda spoločenstva. Kolega mi ale povedal, že rada nemôže rozhodovať, lebo je v spoločenstve kontrólnym orgánom. Ako to vlastne je? [Otázku zaslal J. Suchovský]

Ak máte podozrenie, že bývalý predseda použil peniaze z fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len “fond opráv”) v rozpore so zákonom či so zmluvou o spoločenstve, určite je na mieste pouvažovať o súdnej žalobe. Dajte si však pozor na premlčanie. Máme skúsenosti, že vlastníci v domoch tak dlho váhajú s podaním žaloby, až sa napokon skutok premlčí. Na podanie žaloby budete musieť mať dostatok dôkazov. Mali by ste sa obrátiť na radu spoločenstva s výzvou, aby vykonala kontrolu, na to je predsa tento orgán spoločenstva zo zákona určený (§ 7c ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len “zákon”): “Členovia rady … kontrolujú, či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade s týmto zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami spoločenstva).
V úplne inej rovine je úvaha, či funkciu predsedu môže vykonávať člen rady bez toho, aby bol zapísaný v registri spoločenstiev. Zastávame názor, že zabezpečenie zápisu osoby vykonávajúcej funkciu predsedu je jedna z povinností predsedu či člena rady vykonávajúceho jeho funkciu. V opačnom prípade je v registri zapísaná osoba, ktorá už funkciu nevykonáva a vášmu spoločenstvu sa môže stať, že jeho jediný štatutár, teda člen rady, ktorý vykonáva funkciu predsedu, nebude ako šatutár akceptovaný. Rozhodne doporučujeme tento zápis vykonať čo najskôr a to aj v prípade, že predpokladáte, že onedlho budú voľby predsedu a je pravdepodobné, že to bude práve tento člen rady.
Máte pravdu, súčasné znenie zákona neustanovuje podmienku, že predseda spoločenstva musí byť vlastníkom, toto je ustanovené len pri členovi rady. Pripravuje sa však novela zákona, ktorou sa zabezpečí, že predsedu spoločenstva bude môcť vykonávať len osoba, ktorá je vlastníkom v predmetnom dome.